Pridajte sa aj VY

My, občania Slovenskej republiky, podľa čl. 93 až 100 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj podľa Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhlásil referendum o nasledujúcej otázke:

Súhlasíte s tým, aby bolo ústavným zákonom zmenené znenie ustanovenia Čl. 98 ods. 1) zákona č. 460/1992 Zb. – Ústava Slovenskej republiky v nasledujúcom znení: Čl. 98

(1) Výsledky referenda:

a) podľa Čl. 93 ods. 1) sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

b) podľa Čl. 93 ods. 2) sú platné, ak sa na ňom zúčastnilo minimálne 20 percent oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Por. číslo Meno a priezvisko Ulica, č. domu Mesto Obec Vlastnoručný

Stiahnite si petičné hárky na 5 alebo 10 podpisov:

Petičný výbor:

Ing. Stanislav Thomka, Priekopa 10477, 036 01, Martin

Mgr. Ľuboš Gottwald, Švermova 3473/9, 038 61 Vrútky

Martin Paluch, Neslušská cesta 1294/76A, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Osoba určená petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci je poverený a splnomocnený:

Ing. Stanislav Thomka, Priekopa 10477, 036 01 Martin. referendum@20percent.sk

Vyplnené petičné hárky posielajte na adresu: REFERENDUM 20%, P. Mudroňa 28, 036 01 Martin.